RSS новини
Бързи връзки
През май 2009 г. фирма "Консспект" ООД сключи договор по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 , Приоритетна ос 1: "Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности", Област на интервенция 1.1 "Подкрепа на иновационни дейности в предприятията", Операция 1.1.1 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Предмет на договора е предоставянето на безвъзмездна помощ в размер на 89,71 % от общите допустими разходи по реализирането на проект "Миниатюрен спектрорадиометър и нестандартно оборудване за неговата изработка" със срок на изпълнение 21 месеца.
SpAn
Иновации
Copyright © CONSSPECT Ltd 2010 All rights reserved