RSS новини
Бързи връзки
Разработен е първият български миниатюрен спектрорадиометър SpAn v1. Уредът е реализиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, Операция 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".

Иновативността на изделието е в:
софтуерни методи за коригиране на измерените спектри;
използване в спектрорадиометъра на спектроделителни оптични елементи (BG 50462A/ 18.04.1994)
използване на разработените от екипа стандартни референтни материали за фотометрично калибриране на спектрорадиометъра (BG 62670 B1/28.04.2000);
нестандартно оборудване за изграждане на спектрофотометрична база данни
SpAn
Иновации
Copyright © CONSSPECT Ltd 2010 All rights reserved