RSS новини
Бързи връзки
Спектралното и фотометричното калибриране на всеки спектрорадиометър се извършва върху специални стендове, в резултат на което се създава специфична база данни. Готовият за продажба спектрорадиометър е снабден с уникален идентификационен код и калибрационен файл, гарантиращ реализирането на паспортните му данни.
Спектрално калибриране
Извършва се при юстировка на спектрорадиометъра върху монтажно-юстировъчен стенд, чиято основна функция е позиционирането и юстировката на оптичните елементи на спектрорадиометъра и многоелементния фотоприемник върху оптичната платформа. Специализиран софтуер създава база данни за връзката между номера на елемента в многоелементния фотоприемник и дължината на вълната на регистрираното лъчение.
Корекция на спектралната ефективност на многоелементния фотоприемник
За отстраняване на изкривяванията, внесени от различната спектрална ефективност на отделните елементи на фотоприемника се извършва измерване на относителната спектрална ефективност за всеки елемент върху специален стенд. За всеки отделен спектрорадиометър се генерира съответна база данни, която след това се използва при обработката на сигнала
Корекция на влиянието на разсеяното лъчение в монохроматора
За намаляване на изкривяванията на спектралните данни те се подлагат на цифрова обработка с използуване на база данни, получена за всеки отделен спектрорадиометър върху специализиран стенд.
SpAn
Иновации
Copyright © CONSSPECT Ltd 2010 All rights reserved